Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: KNB Security Shop (hierna: KNB);
Niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KNB en een koper waarop KNB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KNB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van KNB zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is KNB niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van VV's offerte.
 3. In offertes van KNB genoemde levertijden en andere voor door KNB te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door KNB opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. KNB is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af KNB. PostNL is door KNB aangewezen als vervoerder. Zodra pakketten worden afgegeven bij een business point van PostNL dan wel opgehaald door PostNL, ligt de verantwoordelijkheid van vervoer bij PostNL en kan derhalve geen beroep meer worden gedaan op schade en/of niet levering van verzendingen. Klachten hierover kunnen worden opgenomen met de klachtenservice van PostNL.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 4A. Retourneren

 1. De koper kan de gekochte goederen binnen 14 dagen na aankoop  retourneren, mits deze in de originele verpakking en onbeschadigd is.
 2. De koper krijgt na het retourneren van de goederen een waardebon met de waarde van de goederen en eventuele verzendkosten.
 3. De waardebon kan besteed worden in onze Webshop. De waardebon wordt éénmalig verstrekt.
 4. De koper betaalt de verzendkosten voor het retourneren van de goederen.

Artikel 5. Levertijd

 1. Door KNB opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper KNB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en KNB een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door KNB opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is KNB toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is KNB bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is KNB er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door KNB een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen KNB en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan KNB omstandigheden ter kennis komen die KNB goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien KNB de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is KNB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van KNB schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan KNB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is KNB bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

 1. De garantie op producten van KNB die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door KNB afdeling Technische Dienst een fabricage of materiële fout wordt geconstateerd.
 2. Garantie kan alleen worden verstrekt als het product compleet en in de originele onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd, samen met de originele aankoop bon.
 3. Na reparatie cq vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw in.
 4. Op reparaties wordt een garantie gegeven voor de tijdsduur van 30 dagen, echter alleen op hardware producten die van KNB afkomstig zijn.
 5. Als bij reparaties cq het aanleggen van een netwerk of upgraden van een compleet systeem onderdelen gebruikt worden die afkomstig zijn van derden, wordt er GEEN garantie gegeven op de werking van het geheel.
 6. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van KNB liggen, komt de garantie te vervallen.
 7. Bij levering van een compleet systeem wordt alleen garantie gegeven als het systeem compleet en onveranderd wordt aangeboden.
 8. Als een compleet systeem is uitgebreid met onderdelen die niet afkomstig zijn van KNB komt de garantie te vervallen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van KNB totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met KNB gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door KNB geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KNB dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin KNB haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KNB zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht KNB zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

- in Euro valuta

- inclusief BTW

-exclusief transportkosten

- op basis van door KNB gehanteerde minimum hoeveelheden

 1. Indien KNB met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is KNB niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien KNB kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7)

Artikel 13. Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 8 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits KNB deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14. Betaling (Bedrijven)

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 29 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van KNB en de verplichtingen van de koper jegens KNB onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Dient de verkoper, een nieuwe order in, en de factuur van de voorafgaande order,is nog niet voldaan, zal KNB pas overgaan tot levering van de nieuwe order als de voorafgaande factuur is voldaan.
 7. De levering aan bedrijven op factuur is ter beoordeling van KNB. Na aanvraag zal er op koper een kredietwaardigheidsonderzoek plaatsvinden. N.a.v. beschreven onderzoek zal KNB een beslissing nemen.

Artikel 15. Kredietbeperking

KNB is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8)

Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

over de eerste € 500, 00 - 20%

over het meerdere tot € 2.500, 00 - 10%

over het meerdere tot € 5.000, 00 - 8%

over het meerdere tot € 7.500,00 - 5%

over het meerdere - 3%

 1. Indien KNB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9)

Artikel 17. Aansprakelijkheid

KNB  is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. KNB is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KNB of haar ondergeschikten;
 3. De aansprakelijkheid van KNB is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van KNB in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en KNB aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van KNB beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10)

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KNB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KNB niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van KNB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KNB niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien KNB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van KNB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KNB het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11)

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen KNB en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.KNB zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de normen van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie behandelen.